Įstatai

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo “Aukuras” įstatai.

Į S T A T A I

1. Bendroji dalis
1.1. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas “Aukuras” (toliau klubas) yra savarankiška, pelno nesiekianti, visuomeninė gamtos ir kultūros paveldo puoselėtojų organizacija.
1.2. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų ir kitais įstatymais bei poįstatyminias aktais bei šiais įstatais.
1.3. Klubas palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos institucijomis, organizacijomis bei asmenimis, puoselėjančiais gamtos ir kultūros paveldą.
1.4. Klubas yra juridinis asmuo, turintis savo turtą, antspaudą ir einamąją sąskaitą banke. Klubo būstinė yra Žaliūkių g. 24a-2, Šiaulių mieste. Esant būtinumui klubo būstinės adresas gali keistis. Klubas veikia Šiaulių mieste.
1.5. Klubas gali turėti savo emblemą, reklaminę atributiką, vėliavą.

2.Tikslas, uždaviniai
2.1. Klubo tikslas – saugoti gamtos ir kultūros paveldą.
2.2. Plačiau supažindinti visuomenę su gamtosaugos problemomis, kelti visuomenės ekologinę kultūrą, skatinti ekologinę savišvietą.
2.3. Tvarkyti gamtos ir kultūros paminklus, gaivinti kultūros paveldą.
2.4. Rengti kraštotyrines ekspedicijas, konkursus, seminarus, konferencijas.
2.5. Rūpintis surinktos medžiagos saugojimu, pažinimu ir populiarinimu.
2.6. Organizuoti visuomenei paskaitas, susitikimus, vakarones bei šventes.
2.7. Bendradarbiauja su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

3.Klubo nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, besidomintys gamtos ir kultūros paveldo apsaugos problemomis ir konkrečia veikla prisidedantys prie šių vertybių išsaugojimo.
3.2. Nauji klubo nariai priimami tarybos sprendimu.
3.3. Narystė klube nutraukiama savo noru informuojant apie tai klubo tarybą. Narys gali būti pašalintas iš klubo tarybos sprendimu už poelgius prieštaraujančius klubo įstatams ir tikslams.
3.4. Klubo nariai privalo:
3.4.1. laikytis klubo įstatų;
3.4.2. aktyviai dalyvauti klubo veikloje;
3.4.3. dalyvauti klubo susirinkimuose ir klubo tarybos bei revizinės komisijos rinkimuose;
3.4.4. saugoti klubo turtą, inventorių, racionaliai juo naudotis;
3.4.5. laikytis vidaus taisyklių.
3.5. Klubo nariai turi teisę:
3.5.1. būti renkami tarybos nariais, revizinės komisijos nariais, siūlyti kandidatus į tarybą ir revizinę komisiją;
3.5.2. išsakyti savo nuomonę apie klubo veiklą ar klubo narius susirinkimuose ir tarybos posėdžiuose;
3.5.3. aptarti savo siūlomas idėjas klubo taryboje, pasirinkti sau priimtinas veiklos sritis ir sąlygas;
3.5.4. gauti visą informaciją apie klubo veiklą;
3.5.5. naudotis klubo inventoriumi ir patalpomis;
3.5.6. savo noru išstoti iš klubo.

4. Klubo struktūra ir valdymas
4.1. Klubo struktūrą sudaro:
– visuotinis susirinkimas,
– Taryba,
– klubo pirmininkas,
– klubo iždininkas,
– klubo revizinė komisija.
4.2. Aukščiausias klubo valdymo organas yra visuotinis susirinkimas, kuris vyksta kiekvienais metais. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas reikalaujant dviems trečdaliams sąrašinių klubo narių arba tarybos reikalavimu.
4.3. Visuotinio susirinkimo priimti sprendimai laikomi galiojančiais, jeigu jame dalyvavo klubo pirmininkas, daugiau nei pusė klubo narių ir daugiau nei pusė tarybos narių.
4.4. Visuotinis susirinkimas turi teisę:
4.4.1. steigti klubą, jį reorganizuoti ir likviduoti;
4.4.2. priimti, keisti ir papildyti klubo įstatus;
4.4.3. nustatyti valdymo struktūrą;
4.4.4. nustatyti tarybos narių skaičių;
4.4.5. rinkti klubo tarybą ir revizinę komisiją;
4.4.6. patvirtinti klubo tarybos pateiktus protokolus apie klubo pirmininko ir iždininko išrinkimą;
4.4.7 nustato klubo veiklos kryptis ir principus.
4.5. Visuotinio susirinkimo balsavimo rezultatai teisėti, jeigu už sprendimus balsavo daugiau nei du trečdaliai susirinkime dalyvavusių klubo narių.
4.6. Visuotinis susirinkimas patvirtina klubo tarybos ir pirmininko įgaliojimų trukmę arba juos atšaukia.
4.7. Visuotinis susirinkimas patvirtina tarybos sprendimus dėl išlaidų.
4.8. Visuotinis susirinkimas vertina klubo tarybos ir klubo pirmininko darbą.

5. Klubo taryba
5.1. Klubo taryba vadovauja klubo veiklai tarp visuotinių susirinkimų.
5.2. Taryba išrenka posėdžių pirmininką, klubo pirmininką, iždininką, sekretorių.
5.3. Klubo taryba aptaria klubo narių pasiūlymus, parengia veiklos programas ir pateikia jas svarstyti bei tvirtinti visuotiniam susirinkimui.
5.4. Klubo taryba skirsto lėšas klubo veiklai finansuoti ir pateikia susirinkimui svarstyti metinę finansinę ataskaitą.
5.5. Klubo taryba pateikia susirinkimui įvertinti tarybos ir klubo pirmininko metų darbo ataskaitą.
5.6. Visi tarybos sprendimai posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. Lygiųjų atveju lemia klubo pirmininko balsas.

6.Klubo pirmininkas
6.1. Klubo pirmininkas renkamas tarybos posėdyje atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.
6.2. Klubo pirmininkas pirmininkauja visuotiniam susirinkimui, pasirašo dokumentus, susijusius su klubo veikla, atstovauja klubą.
6.3. Klubo pirmininkas pateikia klubo tarybai apsvarstyti visą gaunamą informaciją ir pasiūlymus.
6.4. Reikalui esant klubo pirmininkas suteikia įgaliojimus tarybos nariams atstovauti klubui.
6.5. Pirmininkas saugo klubo antspaudą ir yra už jį atsakingas.
6.6. Tvarko klubo narių sąrašus.

7. Iždininkas
7.1. Iždininkas išrenkamas klubo tarybos posėdyje ir tvarko klubo finansinę veiklą.
7.2. Iždininkas parengia metinę ataskaitą apie lėšų panaudojimą.
7.3. Kartu su klubo pirmininku iždininkas disponuoja klubo sąskaita banke.

8. Revizinė komisija
8.1. Klubo revizinė komisija išrenkama visuotiniame klubo narių susirinkime iš trijų asmenų. Tarybos nariai negali būti renkami į revizinę komisiją.
8.2. Revizinė komisija kontroliuoja, kaip naudojamos klubo lėšos, turtas ir atsiskaito už savo veiklą visuotiniame susirinkime.

9. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka
9.1. Klubo įstatus priima, keičia ir pildo išimtinai klubo susirinkimas.
9.2. Teisę siūlyti keisti ir papildyti įstatus turi kiekvienas klubo narys. Toks pasiūlymas, kartu su išdėstytais motyvais, pateikiamas raštu klubo tarybai, kuri, išnagrinėjusi pasiūlymą, priima išvadą ir ją, kartu su pasiūlymu, teikia klubo susirinkimui.

10. Klubo lėšos ir turtas
10.1. Klubo lėšas sudaro:
– įplaukos iš rėmėjų;
– fondų skiriamos lėšos;
– dovanotas inventorius, labdara;
– savivaldos ir valstybės institucijų skiriamos lėšos;
– savanoriški piliečių ir organizacijų įnašai;
– savanoriški klubo narių įnašai;
– kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos.
10.2. Klubo turtas ir lėšos naudojami klubo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei įstatymais numatytiems mokesčiams mokėti.
10.3. Sprendimus apie turto panaudojimą priima klubo taryba.

11. Klubo veiklos nutraukimo tvarka
11.1. Klubo veikla nutraukiama visuotinio susirinkimo nutarimu, jei tokį sprendimą priima du trečdaliai klubo narių.
11.2. Klubo veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta valstybinių kontroliuojančių organizacijų nutarimu už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus.
11.3. Likvidavus klubą, jo turtas padalinamas visuotinio susirinkimo sudarytos likvidacinės komisijos sprendimu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Įstatai patvirtinti visuotiniame klubo narių susirinkime, Šiauliuose, 1996 10 01.

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo “Aukuras” pirmininkas
D. Ramančionis

Aukuras