Projektai

ĮGYVENDINAMI

”Paveldo draugų tinklo plėtojimas įprasminant Šiaulių miesto istorinius medžius” (2016 m.)

Didzdvario azuolas - CopyProjekto tikslas: Šiaulių miesto centrinės dalies istorinių medžių įprasminimas, telkiant miesto nevyriausybines organizacijas, rėmėjus, aktyvius, paveldui neabejingus žmones.

 Projekto metu įgyvendinamos veiklos: Parengti ir suderinti su atsakingom institucijom Šiaulių miesto centrinėje dalyje esamų istorinių medžių aprašą su informacinio stendo brėžiniu, rekomenduojamu pažintiniu maršrutu. Padaryti ir pastatyti informacinius stendus prie istorinių medžių. Surengti šiauliečiams Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai skirtą pažintinę ekskursiją (2016.06.06) , supažindinant su istoriniais medžiais. Projektas testinis.

Projekto lėšos: Paramą projektui skyrė Šiaulių miesto savivaldybės administracija – 700,0 EUR.

ĮGYVENDINTI

„Paveldo draugai. Saulės aikštės puoselėjimas“ (2012 m.)

Projekto tikslas: puoselėti Šiaulių Saulės aikštę, burti miestiečius aktyviai dalyvauti visuomeniniame paveldo draugų judėjime, populiarinti Šiaulių kultūros paveldą.

Projekto metu įgyvendintos veiklos: Įgyvendinant projektą buvo surengtos trys Šiaulių Saulės laikrodžio aikštės tvarkymo talkos (birželio 6 d., liepos 5 d., rugsėjo 6 d.): pašalinti „grafiti“ ir kiti užrašai, sutaisytas aukuras, priklijuotos atšokusios plytelės, nuo dalies takų nuvalyta velėna, rinktos šiukšlės. Taip pat dalis talkininkų talkino tvarkant Talkšos kapinėse esamus savanorių kapus. Po talkų vykdavo susitikimai su Šiaulių miesto paveldu besirūpinančiais žmonėmis, kurie pasidalino savo žiniomis ir patirtimi: susitikimas su Algimantu Černiausku – Saulės laikrodžio aikštės architektų grupės vadovu; Dariumi Ramančioniu, kuris pasidalino mintimis apie Šiaulių miesto paveldo puoselėjimą ir Paveldo draugų judėjimą; ekskursija su Viliumi Puronu „Istoriniai – mitologiniai Šiauliai“. Birželio 6 d. šiauliečius pakvietėme į Saulės aikštę kartu švęsti Pasaulinę aplinkosaugos dieną ir klubo „Aukuras“ gimtadienį; lapkričio 1 d. švęsti Vėlinių šventės.

Projekte talkino gausus būrys savanoriu. Tiesiogiai talkose ir renginiuose dalyvavo apie 200 žmonių. Apie renginius skelbė „Šiaulių kraštas“, S-pliusas“, „Info Šiauliai“, interneto svetainės www.siauliai.ltwww.aukuras.ltwww.voruta.lt, www.etaplius.ltwww.alkas.lt ir kt., RS2 radijas, reportažus rodė „Šiaulių TV“, „S-pliusas“. Apie projekto veiklas ir paveldo draugus sužinojo didelė dalis Šiauliečių.

 Projekto lėšos: Paramą projektui skyrė Šiaulių miesto savivaldybės administracija – 1200,0 Lt.

„Sužinok apie Rėkyvą“ (2012 m.)

Projekto tikslas: Paskatinti Šiaulių miesto bendruomenę prisidėti prie Rėkyvos ežero ir pelkės išsaugojimo.

Projekto metu įgyvendintos veiklos: Sukurtas filmas „Aplink Rėkyvą“ (Šarūnas Alasauskas). Filmas „Aplink Rėkyvą“  buvo pristatytas 2012 m. lapkričio 29 d. filmų festivalyje „Filmuoja Šiauliai“, kur buvo teigiamai įvertintas žiūrovų. 2012 m. rugsėjo 25 d. viešą diskusiją apie Rėkyvos pelkės gamtotvarkos planą  Šiaulių savivaldybėje buvo surengusi plano rengėja VĮ „Gamtos paveldo fondas“. Diskusijoje klubą „Aukuras“ atstovavo Kastytis Čechavičius. Klubo „Aukuras“ parengta foto paroda „Aplink Rėkyvą“ didžiąją metų dalį buvo demonstruojama Šiaulių turizmo informacijos centre. Paroda demonstruota Šiaulių valstybinėje kolegijoje.

Projektas padėjo populiarinti pažintinį maršrutą aplink Rėkyvos ežerą supažindinti šiauliečius su gamtinėmis ežero vertybėmis bei jų niokojimo atvejais, aktualiausiomis ežero problemomis.

Projekto lėšos: 900,0 Lt. Iš klubo lėšų (2 proc. rėmėjų parama) padengtos projekto administravimo, kanceliarinių prekių išlaidos. Projekto įgyvendinimui buvo naudojamos nuosavos klubo narių lėšos transporto išlaidoms.

„Sužinok daugiau apie baltus“ (2011 m.)

 Projekto metu įgyvendintos veiklos: Baltų vienybės dienai paminėti buvo surengtos parodos Šiaulių universitete: „Užmirštoji Protvos Galinda“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas Ukrainoje“. Surengti paskaitų ciklai: „ Baltų palikimas“. Įvairių pranešėjų skaityti pranešimai: „ Pamaskvės baltų palikimas“, „Baltų dvasinis palikimas. Kaip mes jį suprantame?“, „Latvių nacionalinio identiteto mitai“ ir kt. Įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metai. Renginių organizatoriai: Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parko draugija, Asociacija „Baltų centras“, Šiaulių universitetas.

„Paveldo draugai“ (2009-2010 m.)

Jau dvidešimt metų, kaip Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“ puoselėja paveldo visuomeninės globos ir įprasminimo idėją, rengdamas kraštotyrines ekspedicijas, talkas, žygius, stovyklas, šventes, konferencijas, šviesdamas visuomenę.

Šio projekto tikslai: sustiprinti klubo veiklą, suaktyvinti Šiaulių apskrities nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, studentiją bei pavienius asmenis ir paskatinti įsijungti į paveldo draugų judėjimą.

Projekto metu įgyvendintos veiklos: Įgyvendinant projektą atliktas tyrimas kuriame dalyvavo 70 Šiaulių apskrities NVO. Parengta galimybių studija „Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių galimybės dalyvauti išsaugant ir puoselėjant gamtos ir kultūros paveldą Šiaulių apskrityje“. Išleistas metodinis leidinys „Paveldo draugai“ supažindinantis su visuomenines paveldosaugos idėjomis. Sukurtas 15 min filmas „Paveldo draugai“ (autorius Šarūnas Alasauskas). Buvo padaryta 50 filmo kopijų. Filmas buvo demonstruojamas projekto renginių metu ir nemokamai platinamas DVD formate bendradarbiaujančioms organizacijoms. Filmas „Paveldo draugai“ „Šaukūnų filmų festivalyje‘2010“ buvo nominuotas geriausiu aplinkosauginės filmu. Šiaulių apskrityje veikiančių NVO atstovams buvo surengti mokymai „NVO dalyvavimas gamtos ir kultūros paveldo puoselėjime“. Surengta paveldo draugų stovyklą „Gyvoji istorija. Paveldo draugai“, kurioje dalyvavo 48 atstovai iš 10 nevyriausybinių organizacijų. Surengtų 4 žygių – ekspedicijų metu aprašyta ir įvertinta 50 naujų gamtos paveldo objektų Šiaulių regione, kuriuos pasiūlėme paskelbti saugomais. Projekto veiklose dalyvavo 201 asmuo iš 44 skirtingų organizacijų.

New Image 3 mazasProjekto lėšos: Projekto įgyvendinimui klubas gavo 79029,0 Lt paramą iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublika ir Šiaulių miesto savivaldybė. . Projekto bendras biudžetas 87810,0 Lt.

 

„Gamtos draustiniai šalia miesto“ (2010 m.)

Teufelsstrasse 104Projekto tikslas: Paskatinti miesto gyventojus domėtis saugomomis teritorijomis, gamtos ir kultūros paveldo objektais, surengti šiauliečiams 3 pažintines išvykas po Šiaulių krašto saugomas teritorijas, ugdyti bendruomenės ekologinį sąmoningumą, plėsti žmonių, išvykstančių į gamtą pažintiniais tikslais, ratą.

Projekto metu įgyvendintos veiklos: Projekto metu surengtos 3 pažintinės išvykos Šiaulių miesto gyventojams, supažindinti su saugomomis teritorijomis, gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. 2010 m. birželio 6 d. surengta pažintinė išvyka po Šiaurės Žemaitiją, kurios metu aplankytas Kamanų valstybinis rezervatas ir Ventos regioninis parkas. Išvykos maršrutą parengė Gitana Šiaulienė. Išvykoje dalyvavo 37 dalyviai. 2009 m. birželio 26 d. surengtas Rasos šventei skirtas žygis po Kurtuvėnų regioninio parko Vijurkų geomorfologinį draustinį. Žygio programą parengė Darius Ramančionis. Žygyje dalyvavo 17 dalyvių. 2009 m. rugpjūčio 22 d. surengta pažintinė išvyka dviračiais į Švendrės botaninį draustinį. Išvykos programą parengė Karolis Grušas. Išvykoje dalyvavo 12 dalyvių. Iš viso surengtose išvykose po Šiaulių krašto saugomas teritorijas dalyvavo 66 dalyviai. Išvykų metu buvo fotografuojama. Atrinkę 5 gražiausias nuotraukas papildyta foto paroda „Šalia kasdienybės. Šiaulių krašto saugomos teritorijos“, kuri eksponuota Šiaulių universiteto bibliotekoje. Projekto veiklos paskatinto miesto gyventojus domėtis saugomomis teritorijomis, gamtos ir kultūros paveldo objektais. Prasiplėtė žmonių, išvykstančių į gamtą pažintiniais tikslais, ratas. Projektas prisidėjo prie aplinkai palankių vertybinių nuostatų formavimo, bendruomenės ekologinio sąmoningumo ugdymo.

Projekto lėšos: 1000,0 Lt. Klubas iš savo lėšų padengė projekto administravimo, transporto, ryšio paslaugų, maitinimo išlaidas.

 „Talšos ekologinio tako populiarinimas“ ( 2010 m.)

2010 darom aukuras 007 mazasProjekto tikslas: Populiarinti Talkšos ekologinį taką, ugdyti miesto bendruomenės ekologinį sąmoningumą – formuoti poreikį ekologinei savišvietai, paskatinti įsijungti į aplinkosauginį judėjimą, bendradarbiauti su Šiaulių miesto savivaldybe, NVO ir aukštosiomis mokyklomis sprendžiant miesto aplinkosaugines problemas.

Projekto metu įgyvendintos veiklos: Įgyvendinant projektą buvo parengti ir pagaminti 23 Talkšos ekologinio tako informaciniai skydai, kurie pritvirtinti ant esamų stendų. Ekologinio tako tvarkymui 2010 m. balandžio 17 d. įvyko akcijos „Darom‘2010“ klubo „Aukuras“ organizuota talka, kurios metu tvarkyta Talkšos pažintinio tako, Talkšos ir Salduvės parkų aplinka. Talkoje dalyvavo 38 šiauliečiai. Buvo surinkta apie 110 maišų (po 140 l) šiukšlių, atnaujintas tako žymėjimas. Talkos dalyviai buvo supažindinti su gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis esančiomis ekologiniame take. Jiems padovanoti Talkšos ekologinio tako lankstinukai. Talkos aptarimas ir vaišės vyko ant Salduvės piliakalnio. Šiauliečiai ir miesto svečiai vėl gali keliauti šiuo penkių kilometrų ilgio Talkšos ekologiniu taku, aplankyti 23 stoteles ir susipažinti su Talkšos ir Salduvės parkų grožybėmis. Apie renginį informaciją išplatinta žiniasklaidai, miesto NVO, švietimo įstaigoms elektroniniu paštu. Informacija apie talkas buvo skelbiama interneto svetainėse www.siauliai.lt , www.aukuras.lt, per radijo stotį RS2.

Projekto lėšos: 2000,0 Lt. Klubas iš savo lėšų padengė projekto administracines, patalpų išlaikymo, ryšio paslaugas, informacijos sklaidą.

„Skatinimas dalyvauti buitinių pavojingų atliekų tvarkyme“ (2002-2003 m.)

Projekto tikslas: Skatinti visuomenę rūšiuoti buitines pavojingas atliekas, parengti „Visuomenės informavimo ir skatinimo rūšiuoti buitines pavojingas atliekas” programą, suorganizuoti informacinę kompaniją „SOS – PAVOJINGOS ATLIEKOS”: informacijos iš gyventojų apie pavojingas atliekas aplinkoje surinkimas, sukurti video filmą, plakatą, bukletą-atmintinę, suorganizuoti seminarą, konferenciją. Įgyvendinimo laikotarpis: 2002-2003 metai. Projekto vadovas – Darius Ramančionis. Rėmėjai: Regioninio aplinkos centro biuras Lietuvoje, Danijos aplinkos ministerijos paramos Rytų Europos aplinkai programa (DANCEE).

„Tolydžios plėtros centras“ (2001 m.)

Projekto tikslas: Miesto bendruomenės įtraukimas į aplinkosauginę veiklą, seminarai, diskusijos, konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje”, Aplinkosauginės veiklos būstinės įkūrimas. Įgyvendinimo laikotarpis: 2001 metai. Projekto vadovas – Darius Ramančionis. Rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

„Miesto bendruomenė ir aplinka“ (2002 m.)

Projekto „Tolydžios plėtros centras” tęsinys. Interneto puslapio parengimas, diskusijos, videofilmo „Žmogaus poveikis vandens ratui” išplatinimas švietimo įstaigoms. Įgyvendinimo laikotarpis: 2002 metai. Projekto vadovas – Darius Ramančionis. Rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

„Diena be automobilio“ (Rengiama nuo 2001 m.)

 Projekto tiklsas: Kasmetinė akcija vykstanti rugsėjo pabaigoje. Rengiama nuo 2001 metų. Akcijos vadovas – Julius Belanoška.

„Žmogaus poveikis vandens ratui“ (2000 m.)

Informacinė kompanija. Projekto tiklsas: Kelti susidomėjimą vandens vartojimo ir apsaugos problemomis Šiauliuose, pažintinio videofilmo sukūrimas, koncertas „Žaliuojantis rokas už švarų vandenį”. Įgyvendinimo laikotarpis: 2000 metai. Projekto vadovė – Lina Ramančionytė. Rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos.

„Gamtos ir kultūros paveldo puoselėjimas“ (1999- 2003 m.)

Projekto tikslas: Vasaros stovykla „Gyvoji istorija”, talkos, žygiai, kraštotyrinės ekspedicijos. Įgyvendinimo laikotarpis: 1999-2003 metai. Projekto vadovas – Salvijus Kulevičius. Rėmėjai: Regioninis aplinkos centras, Šiaulių rajono savivaldybė.

„Aš jaučiu gamtą“ (1999-2003 m.)

Projekto tikslas: Aplinkosauginis ugdymas per gamtos pajautimą; akcijos, renginiai, konkursai. Įgyvendinimo laikotarpis: 1999-2003 metai. Projekto vadovas – Darius Ramančionis. Rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos skyrius.

„Kurtuvos žalioji mokykla“ (1998-2003 m.)

Projekto tikslas: Bendradarbiaujant su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija rengiama trimetė neakivaizdinė gamtotyros mokykla. Įgyvendinimo laikotarpis: 1998-2003 metai.Projekto vadovas – Vidmantas Lopeta. Rėmėjai: Regioninis aplinkos centras, Atviros Lietuvos fondas, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Kelmės rajono savivaldybės.

„Juodasis gandras“ (Rengiamas nuo 1998 m.)

Prie klubo veikiantis ornitologų ratelis, kuris renka duomenis Lietuvoje perinčių paukščių atlasui, rengia „Paukščių palydėtuvių” šventę, bendradarbiauja su Lietuvos ornitologų draugija. Veikia nuo 1998 metų. Vadovas – Vidmantas Lopeta.

Aukuras